Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« June 2006 »
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Filozoficzny Blog Portalu CYBERDOG
Thursday, 22 June 2006
Z naszych dyskusji .
Mood:  spacey
cytat 1.:
Katolicka odpowiedź na odstępstwo Jana Pawła II jest jasna, ten człowiek nie byl prawdziwym Papieżem. Wniosek ten należy wywieźć z dwoch ważkich przesłanek, a mianowicie:

1. z osobistego i publicznego odstępstwa Jana Pawła II od Prawdziwej Wiary, co stawia go poza Kościołem, oraz
2. z promowania przez Jana Pawła II błędnych doktryn, fałszywej liturgii i dyscypliny, co dowodzi, że nie posiada on wsparcia Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnionego prawdziwej hierarchii Kościoła.

cytat2 .:
każdy, kto prawdziwie wyznaje Wiarę Katolicką nie może:

* całować Koranu, muzułmańskiej " świętej księgi" ;
* utrzymywać, że wszyscy ludzie zjednoczeni są z Chrystusem jedynie na mocy Wcielenia (1);
* twierdzić, że wszyscy ludzie są zbawieni (2);
* twierdzić, że jeden, święty, katolicki i apostolski Kościoł jest obecny, wraz ze wszystkimi swoimi istotnymi elementami, w niekatolickich sektach (3);
* twierdzić, że Kościoł katolicki pozostaje w łączności z niekatolickimi sektami (4);
* twierdzić, że Kościoł katolicki nie jest zdolny dać wiarygodnego świadectwa Ewangelii, do czasu, aż nastąpi " ponowne zjednoczenie chrześcijan" (5);
* twierdzić, że Kościoł katolicki podziela wspolną, apostolską Wiarę z niekatolickimi sektami (6);
* twierdzić, że niekatolickie sekty posiadają misję apostolską (7);
* utrzymywać, że Duch Święty posługuje się niekatolickimi sektami jako środkami wiodącymi do zbawienia (Cool;
* twierdzić, że zostało objawione w sposob nadprzyrodzony prawo człowieka do wolności religijnej i do wolności sumienia (9);
* twierdzić, że właściwie kierowanym społeczeństwem jest takie, ktore pozostawia wyznawcom wszystkich religii swobodę w wyznawaniu, praktykowaniu i propagowaniu swoich przekonań (10);
* twierdzić, że zstąpienie Naszego Pana do piekieł oznacza, po prostu, że został On pogrzebany (11);
* uczestniczyć we wszystkich formach niekatolickich nabożeństw, włączając w to nabożeństwa luterańskie, żydowskie, hinduistyczne, Indian amerykańskich, Polinezyjczykow, aby wspomnieć tylko niektore;
* wychwalać kult voodoo;
* dozwalać na ohydę, jaka miała miejsce w Asyżu, kiedy to złoty posążek Buddy został umieszczony na ołtarzu, w kościele katolickim, i był okadzany przez buddyjskiego mnicha;
* pozwalać na ekumeniczne obrzydliwości zawarte w Dyrektorium Ekumenicznym;
* aprobować świętokradztwo wobec Najświętszego Sakramentu dozwalając niekatolikom przyjmować ten sakrament;
* wspierać i propagować bluźnierczą i heretycką eklezjologię, podług ktorej Kościoł katolicki nie jest tożsamym z Kościołem Chrystusowym, lecz jedynie w nim trwa. Ta heretycka doktryna została ogłoszona przez Sobor Watykański II w konstytucji Lumen Gentium, a jej heretyckie znaczenie Jan Paweł II podtrzymywał wielokrotnie, szczegolnie w Dyrektorium Ekumenicznym;
* twierdzić, że muzułmanie i katolicy czczą tego samego Boga (12);
* publicznie aprobować Wspolną deklarację o usprawiedliwieniu, ktora zawiera wiele wyraźnych herezji i całkowicie przeczy uroczystemu nauczaniu Soboru Trydenckiego w kwestii usprawiedliwienia.

Są to tylko niektore z herezji Jana Pawła II.

cytat3.:
Jako, że Święta Wiara zabrania nam dopuścić się takiego bluźnierstwa o Chrystusie i Jego Kościele, jesteśmy zmuszeni do konkluzji, że w jakiś sposob osoba, ktora dopuszcza się takich praktyk nie cieszy się posiadaniem autorytetu Chrystusa, ani też władzą jurysdykcyjną w Kościele. Wniosek jest oczywisty[b], wyznawana przez nas Wiara w Boską asystencję zapewnioną Kościołowi, zmusza nas do stwierdzenia, że nie jest możliwym, aby Paweł VI, Jan Paweł I, czy też Jan Paweł II byli prawdziwymi, katolickimi papieżami. [/b]

Cytaty pochodzą z :

http://www.ultramontes.pl/Apostazja.htm
_________________

Posted by vipereus0 at 2:04 PM MEST
Permalink

Newer | Latest | Older